Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията  между  „ Кей Ди Пи” ООД , гр. София, с ЕИК: 202746470, представлявано от Паoлина Крушкина и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на бул. Евлоги и Христо Георгиеви №55./www.kdp.bg/

Дефиниции 
“НИЕ”, “„ Кей Ди Пи” ООД”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава „ Кей Ди Пи” ООД ,  със седалище и адрес на управление : гр. София,  ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ  78; Ет. 2; Ап. 5; представлявано от Паолина Крушкина,  вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202746470

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.kdp.bg

 “ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.kdp.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия.

С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина. 

Регистрация
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, който се намира в самия сайт.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

 Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя.

Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им,  „ Кей Ди Пи” си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Поръчки
Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните един от двата формуляра за поръчка.

Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2. PayPal.  Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на „ Кей Ди Пи”, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разсписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „ Кей Ди Пи” сумата представляваща продажната цена на доставената стока.  Купувача има прави да прегледа получаваната от него стока.

Договор
Договорът за продажба от разстояние между „ Кей Ди Пи” и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на „ Кей Ди Пи”. 

Доставка
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера  посочени на неговия сайт.

При всички случаи „ Кей Ди Пи”  си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис.  При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на „ Кей Ди ПИ” и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на „ Кей Ди Пи” и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, „Кей Ди Пи” всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, при положение, че е изпълнено всяко едно от следните условия: 

1. Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поръчаното бижу.

2. Потребителят предварително, писмено да е уведомил „ Кей Ди Пи” на имейл адрес: kdp@mail.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от сключения договор от разстояние, като в уведомлението задължително посочва: 
а)  Дата на която ще върне артикула
б) банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената за стоката цена. 
3. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа лице. 
При надлежно упражнено право на отказ от сключения договор от разстояние,  „ Кей Ди Пи” възстановява на потребителя заплатената за стоката цена в пълен размер.

„ Кей Ди Пи” не възстановява цената на доставката, а само платената сума за самия продукт.

Възстановяването се извършва по банков път, по посочената от потребителя банкова сметка, в срок до пет работни дни от връщането на стоката.
Всички разходи по връщането на стоката, са изцяло за сметка на потребителя. До момента на предаването на стоката от потребителя на  „ Кей Ди Пи”, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.  

Защита на личните данни
С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „ Кей Ди Пи” и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др.,колекторски компании,  за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на „ Кей Ди Пи” , участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „ Кей Ди Пи”, както и целите на обработката и използването. 

Преглед на стоката.Рекламации
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно настоящите Общи условия. Адрес за жалби: „Евлоги Георгиев”  № 55, тел: 0889933510 / тук адрес и телефон/

Други
„ Кей Ди Пи” се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като „ Кей Ди Пи” си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „ Кей Ди Пи” преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. „ Кей Ди Пи”  не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

 „ Кей Ди Пи” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от „ Кей Ди Пи”  потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на „ Кей Ди Пи” за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време от меню ''абонамент за информационен бюлетин'' достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокирани. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Всички авторски права върху дизайна на бижутата и снимките качени на www.kdp.bg са собственост на „ Кей Ди Пи” ООД.