Общи Условия

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на www.kdp.bg, които уреждат правилата за използването на www.kdp.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. Сайтът е собственост на „Лукс Кристълс Лимитед” ЕООД
2.2. Можете да се свържете с www.kdp.bg на телефон +359 889933510 или на и-мейл адрес kdp@mail.bg.
3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
3.2. Продавач – „Лукс Кристълс Лимитед” ЕООД , наричано за краткост K.d.P
3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.kdp.bg и неговите поддомейни
3.4. Платформата – Сайта www.kdp.bg
3.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от K.d.P (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с K.d.P и което е заявило създаването и използването на Акаунт.
3.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.
3.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
3.8. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.
3.9. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача
3.10. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между K.d.P и Клиента, чрез който Клиентът заявява на K.d.P, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
3.11. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
3.12. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.13. Съдържание
• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на K.d.P на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
• данни относно Продавача.
3.14. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
3.15. Транзакция – действието от страна на K.d.P по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
3.16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на K.d.P обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. K.d.P си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна нище ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. K.d.P полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, K.d.P уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от K.d.P се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. K.d.P не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на K.d.P от негово име.
5.2. K.d.P ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление K.d.P прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи K.d.P уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.
6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.
6.2. K.d.P си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на K.d.P по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на K.d.P, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. K.d.P не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата начини за контакт в раздел „Връзка с нас”
6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, K.d.P си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
6.5. K.d.P може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
6.6. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.
6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
7. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на K.d.P
7.2. K.d.P има и си запазва всички права върху интелектуалната
собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
7.3. Нищо в сключения между K.d.P и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на K.d.P последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само дизайна на продуктите, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на K.d.P върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на K.d.P
7.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
7.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на K.d.P за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между K.d.P и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на K.d.P, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
7.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на K.d.P няма да се счита за съгласие от страна на K.d.P да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от K.d.P
7.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от K.d.P
8. ПОРЪЧКА
8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
8.2. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
8.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на K.d.P във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на K.d.P да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който K.d.P ще изпълни поръчката.
8.4. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на K.d.P да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
8.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;
• Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.
8.6. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от K.d.P в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ (14 дни), предоставен му от K.d.P
8.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока и проверка на нейната цялост. Сумата ще бъде възстановена по банков път.
8.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от K.d.P, при положение, опаковката на продуктите е запазена.
9. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при всички други случаи, предвидени със закон.
10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на K.d.P, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
10.1. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на K.d.P неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. K.d.P има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че K.d.P може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. K.d.P няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
10.2. С предоставянето на свои данни на K.d.P (включително и-мейл) Клиентът /Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват K.d.P или трети лица, партньори на K.d.P, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които K.d.P може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.
10.3. С предоставянето на свои лични данни на K.d.P Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на K.d.P и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1
11. ДОСТАВКА НА СТОКИ
11.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.
11.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл kdp@mail.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
12. ГАРАНЦИИ
12.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Всички продукти пристигат с гаранция и сертификат за качество
12.2 K.d.P предлага ръчно изработени бижута от висококачествени материали и кристали Сваровски. Платфорамта поема едногодишна гаранция и безплатен ремонт на всички свои изделия, освен в случаите на очевидна външна намеса.
Кристалите Сваровски са лесно нараними и трябва да полагате грижи за тях:
-пазете бижуто от вода
-не слагайте бижутата преди нанасяне на грим, парфюм или лосион за тяло, защото химикалите, които се съдържат в тези продукти могат да нанесат повреди.
-съхранявайте бижутата отделно, за да не се драскат едно в друго
-не упражнявайте никакъв труд- лек, тежък, домакинска работа и т.н. с бижута по Вас
-винаги почиствайте бижуто след носене със специално придружаващата го полираща кърпичка
K.d.P не носи отговорност за каквито и да било шети, нанесени при неспазване на инструкциите за употреба.

13. Изпълнение на индивидуални поръчки

Стандарните продукти предлагани в каталога се изработват от Сребро с проба на чистота 925. Възможно заявяването на позлата, като към обявената цена на продукта се добавят 30 лв. Заявяване на клипс с допълнително оскъпяване 30 лв.
Декорации с кристали Сваровски: 144 броя кристали с цена 65 лв.
Платформата си запазва правото за корекция в обявените цени според сложността на декорирания предмет.

Всички индивидуални поръчки се изпълняват с 50% предплата, която се извършва по банков път.

Затвори

Вход

Затвори

Количка (0)

Cart is empty No products in the cart.Валута